Tianjin Weiming Industrial & Trading Co.,Ltd.

  • 24th Floor, Tianxing River Front Square No.81, 11-jing Road, Tianjin, China
  • Post Code: 300171
  • Tel: 0086-22-24109310/24109362
  • Fax: 0086-22-24152385
  • Website: www.wmitc.com
  • E-mail: waiming@wmitc.com